HapiPożyczki na raty
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
I. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IPF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A, 00-189 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000333174, zarejestrowana jako podatnik pod numerem NIP: 7010191956 o kapitale zakładowym w wysokości 20.550.000,00 zł (dalej jako: „Administrator”). Z Administratorem może Pani/Pan skontaktować się:

 1. telefonicznie: 22 263 09 55 (koszt połączenia według taryfy operatora);
 2. drogą elektroniczną na adres: bok@hapipozyczki.pl lub
 3. listownie na adres: IPF Polska z o.o., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa.
II. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pana kontaktować się:

 1. drogą elektroniczną na adres: privacy_pl@ipfdigital.com; lub
 2. listownie na adres: IPF Polska sp. z o.o., ul. Inflancka 4A, 00-189
III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

W zależności od sytuacji Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. zawarcia i wykonania umowy, w tym w szczególności umowy pożyczki – ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 2. rekrutacyjnych, w tym umożliwienia kontaktu z Panią/ Panem, oceny kwalifikacji, dopasowania oferty pracy i przekazywania Pani/ Panu informacji dotyczących procesu rekrutacji (tj. na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. kontaktowych, w tym udzielenie odpowiedzi na zapytania klientów, kontrahentów oraz ich przedstawicieli, pracowników, współpracowników itp. za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), tradycyjnej, telefonu, a także poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej - realizując prawnie uzasadniony interes Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest zapewnienie ciągłości komunikacji i umożliwienie kontaktowania się z Administratorem w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. windykacyjnych, w przypadku dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej z Panią/Panem umowy pożyczki – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Administratora ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 5. analitycznych - przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zarządzanie działalnością Administratora (tzw. ryzykiem operacyjnym) a Administrator stosuje odpowiednie środki chroniące interesy lub prawa i wolności osób, których dane są przetwarzane, np. pseudonimizację lub szyfrowanie danych ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 6. marketingowych - w przypadku, gdy udzieliła Pani /Pan odpowiedniej zgody, Administrator może przetwarzać Pani/ Pana dane poprzez udostepnienie ich do Provident Polska S.A. (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 7. archiwalnych i dowodowych - przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest obrona ewentualnych roszczeń ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); lub
 8. realizacji przepisów prawa - w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na niej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (tj. na podstawie 6 ust. 1 lit. c) RODO), w tym w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
IV. Odbiorcy danych

W zależności od celu przetwarzania Pani/Pana dane mogą być przekazywane:

 1. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług w zakresie utrzymania systemów informatycznych, przechowywania danych, druku korespondencji, usług pocztowych i windykacyjnych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora;
 2. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe itp.);
 3. spółkom powiązanym z Administratorem, w tym w szczególności Provident Polska S.A.
V. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe Administrator będzie przechowywać:

 1. w celu zawierania i wykonywania umów z podmiotami, które Pani/Pan reprezentują:
  • do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy – dotyczy to danych niezbędnych do prawidłowego wykonywania umowy;
  • do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa – w zakresie, w jakim dane będą przetwarzane w ramach wypełniania obowiązku prawnego (np. przepisów podatkowych);
 2. w celu rekrutacji:
  • do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Administratora; lub
  • wycofania uprzednio udzielonej przez Panią/ Pana zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji; lub ewentualnie
  • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/ Pana danych w przyszłych rekrutacjach przez 1 rok od dnia wyrażenia zgody;
 3. w celu prowadzenia korespondencji:
  • do momentu zakończenia załatwiania spraw, z którymi związana jest dana korespondencja;
  • do momentu wygaśnięcia umowy albo wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń z nią związanych – gdy korespondencja dotyczy realizacji zawartej umowy lub prowadzona jest w celu zawarcia nowej umowy;
  • do momentu wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń – gdy korespondencja dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  • do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa – gdy korespondencja prowadzona jest w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych;
 4. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora:
  • do momentu wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń – gdy dane będą przetwarzane celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  • do momentu, gdy przechowywanie danych nie będzie już niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora;
 5. w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
VI. Pani/Pana prawa

Gdy Administrator przetwarza Pani/Pana dane, przysługują Pani/Panu – na warunkach szczegółowo określonych w RODO – następujące prawa:

 1. do uzyskania dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymywania ich kopii;
 2. do żądania niezwłocznego sprostowania (poprawienia) Pani/Pana danych;
 3. do żądania usunięcia Pani/Pana danych (chyba że Administrator ma podstawy prawne do dalszego ich przetwarzania);
 4. do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych, m.in. w razie kwestionowania prawidłowości tych danych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 5. do przenoszenia danych - prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych Administratorowi na podstawie Pani/Pana zgody lub na podstawie umowy, ale tylko gdy dane te są przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany (nie dotyczy to zbiorów papierowych); prawo do może być wykonane poprzez zlecenie przesłania tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 6. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest Pani/ Pana zgoda, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej cofnięciem; oraz
 7. do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - jeżeli uważa Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

W celu wykonania swoich praw może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochronny Danych w jeden ze sposobów podanych w pkt. II lub III powyżej.

VII. Prawo do sprzeciwu

Niezależnie od powyższego, może Pani/Pan, w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), kontaktując się z Administratorem w jeden ze sposobów podanych w pkt. II lub III. Administrator nie będzie wtedy już mógł przetwarzać Pani/Pana danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VIII. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem umownym ani ustawowym, ale może być niezbędnym warunkiem do zawarcia przez Administratora umowy i następnie prawidłowego jej wykonywania.

IX. Przekazywanie danych do państwa trzeciego (poza EOG)
 1. Administrator może przekazywać Pani/ Pana dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy tj. do państwa trzeciego, do którego przekazywanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie odpowiednich mechanizmów w tym standardowych klauzulach umownych lub innych podobnych instrumentów prawnych przewidzianych w RODO.
 2. W każdej chwili przysługuje Pani/ Panu prawo do uzyskania kopii Pani/ Pana danych osobowych przekazanych do państw trzecich.
X. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Pani /Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Pani /Pana jakichkolwiek decyzji.

XI. Aktualizacja Klauzuli Informacyjnej

Klauzula Informacyjna stanowi aktualną informację o przetwarzaniu Danych osobowych. Jej treść może się zmieniać, tak aby była zgodna ze stanem faktycznym dotyczącym przetwarzania przez Administratora Pani/ Pana Danych osobowych.

Chętnie pomożemy Tobie w otrzymaniu pożyczki i odpowiemy na pytania
Pracujemy
Poniedziałek - Piątek:
od 08:00 do 16:00
Zadzwoń
Obsługa klienta
IPF Polska Sp. z o. o.
Inflancka 4A
00-189 Warszawa
Pożyczka Długoterminowa
Informacje dotyczące Pożyczkodawcy:
Pożyczkodawcą jest IPF Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A, 00-189 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000333174 NIP: 7010191956, REGON: 141948913, o kapitale zakładowym 20.550.000,00 zł. IPF Polska sp. z o.o. prowadzi działalność w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej konsumenta. Ostateczne warunki oferty pożyczki uzależnione są od poziomu i stopnia wiarygodności kredytowej konsumenta.
Dane osobowe:
Administratorem danych osobowych jest IPF Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A, 00-189 Warszawa (KRS: 0000333174). Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez niego danych osobowych, w szczególności dotyczące praw, osób których dane dotyczą w związku z przedmiotowym przetwarzaniem, zamieszczone zostały w Polityce Prywatności, która dostępna jest na stronie internetowej Administratora www.hapipozyczki.pl/polityka-prywatnosci.
Z Administratorem można skontaktować się poprzez: adres e-mail - bok@hapipozyczki.pl; telefonicznie pod numerem - 22 263 09 55 (koszt połączenia według taryfy operatora); lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Aleksandrę Banach, z którym można skontaktować się poprzez: adres e-mail - privacy_pl@ipfdigital.com; lub pisemnie na adres siedziby Administratora (z adnotacją „IOD”)."
Rozstrzyganie sporów:
Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a IPF Polska sp. z o.o., jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Dodatkowe informacje:
Zgodnie z wymogami firmy Google Inc. informujemy, że minimalny okres na jaki udzielane są oferty produktowe hapipożyczki wynosi 6 miesiące a maksymalny 36 miesiące. Maksymalne RRSO (Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania) hapipożyczki wynosi 219,36%. Infolinia: 22 263 09 55 (opłata za połączenie według taryfy operatora). Adres email: bok@hapipozyczki.pl Wszelkie prawa do zawartości strony Internetowej zastrzeżone dla IPF Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflanckiej 4A, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333174, NIP 7010191956, REGON 141948913, o kapitale zakładowym w wysokości 20.550.000,00 zł.