HapiPożyczki na raty
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator
Administratorem danych jest IPF Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Aleje Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000333174, zarejestrowana jako podatnik pod numerem NIP 701-01-91-956 o kapitale zakładowym w wysokości 20.550.000,00 zł, który został wpłacony w całości.
Dane kontaktowe
Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: bok@hapipozyczki.pl, telefonicznie pod numerem 22 395 85 87 (koszt połączenia według taryfy operatora) lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: privacy_pl@ipfdigital.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Administrator przetwarza Pani/Pana dane w związku z umową pożyczki, w zakresie i celu w jakim udzielił/a Pan/Pani zgody oraz na podstawie przepisów prawa.

Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w następujących celach:
 • zawarcia i wykonania umowy pożyczki, w tym badania wiarygodności i oceny zdolności kredytowej, z wykorzystaniem profilowania – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy;
 • marketingowych, z wykorzystaniem profilowania, w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez Administratora – w okresie obowiązywania umowy pożyczki przetwarzanie odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a po zakończeniu umowy pożyczki na podstawie Pani/Pana zgody;
 • marketingowych spółek z Grupy International Personal Finance – wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody;
 • windykacyjnych, z wykorzystaniem profilowania w przypadku dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej z Panią/Panem umowy pożyczki – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Administratora;
 • związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zapobieganie nadużyciom i ściganie przestępstw popełnionych na szkodę Administratora;
 • analitycznych - przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zarządzanie działalnością Administratora (tzw. ryzykiem operacyjnym) a Administrator stosuje odpowiednie środki chroniące interesy lub prawa i wolności osób, których dane są przetwarzane (np. pseudonimizację lub szyfrowanie danych);
 • archiwalnych i dowodowych - przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest obrona ewentualnych roszczeń;
 • realizacji przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), w tym identyfikacji oraz weryfikacji tożsamości, przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym przeprowadzono transakcję z klientem. W celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Administrator stosuje procesy weryfikacyjne oparte na kontroli dokumentu tożsamości i/lub weryfikacji telefonicznej i/lub odpytania w bazach danych i/lub zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Procesy te podlegają ocenie danych, m.in. podanych przez Panią/Pana w związku z zawartą umową pożyczki i mogą posłużyć jako podstawa do przekazania informacji o dokonanych przez Panią/Pana transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowe
 • realizacji przez Administratora obowiązków prawnych, w tym wynikających z przepisów księgowych i podatkowych.
Odbiorcy danych
W zależności od celu przetwarzania Pani/Pana dane mogą być przekazywane:
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług w zakresie utrzymania systemów informatycznych, przechowywania danych, druku korespondencji, komunikacji marketingowej, usług pocztowych i windykacyjnych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora;
 • biurom informacji gospodarczej oraz do Biura Informacji Kredytowej S.A. - po spełnieniu warunków określonych odpowiednio w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz ustawie Prawo bankowe;
 • podmiotom, za pośrednictwem których dokonywane jest sprawdzenie danych w ramach oceny zdolności kredytowej (np. BIK Zastrzeżenie kredytowe, System Dokumenty Zastrzeżone);
 • w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na udostępnienie danych w celach marketingowych, podmiotom z grupy International Personal Finance lub podmiotom współpracującym z Administratorem.
Przekazywanie danych do państwa trzeciego (poza EOG)
Pani/Pana dane będą przekazywane do podmiotów przetwarzających, znajdujących się w państwach trzecich, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Stany Zjednoczone).

W zakresie przetwarzania danych w Stanach Zjednoczonych, przekazywanie danych odbywa się na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Powyższe oznacza, że Pani/Pana dane przekazywane będą do certyfikowanego podmiotu wpisanego na listę prowadzoną przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych oraz zapewniającego odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Może Pani/Pan uzyskać informacje dotyczące zastosowanych środków ochrony składając wniosek na dane kontaktowe wskazane powyżej.
Źródło pochodzenia danych osobowych
Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana podczas składania wniosku o pożyczkę oraz zawierania i realizacji umowy pożyczki. Przy wnioskowaniu o pożyczkę przez Internet zbierane są również dane cyfrowe, np. adres IP, dane dotyczące sesji i urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.

W ramach przygotowania do zawarcia umowy i oceny zdolności kredytowej Administrator może wykorzystywać dane finansowe przetwarzane w wewnętrznych bazach (jeśli dotyczy) oraz za Pani/Pana zgodą pozyskiwać Pani/Pana dane z zewnętrznych baz danych, takich jak np. biura informacji gospodarczych, BIK, FWWI (Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji).

W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu umowy pożyczki dane kontaktowe pożyczkobiorcy mogą być pozyskiwane ze źródeł publicznie dostępnych (np. książki telefoniczne, CEiDG).
Okres przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy pożyczki a po spłacie pożyczki:
 • przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pożyczki lub innych tytułów,
 • do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w tym w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), przepisów księgowych i podatkowych,
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda – do czasu jej wycofania lub przez okres na jaki została udzielona.
Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w tych celach.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy pożyczki lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym. Prawo do przeniesienia obejmuje dane dostarczone przez Pana/Panią Administratorowi i przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu Administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.
Informacja o dobrowolności albo wymogu podania danych
Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy pożyczki, w tym do oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy pożyczki.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Decyzja o przyznaniu Pani/Panu pożyczki będzie podejmowana w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka). Decyzja będzie oparta o profilowanie tj. ocenę Pani/Pana sytuacji finansowej i możliwości spłaty zobowiązań z tytułu umowy pożyczki (tzw. ocena zdolności kredytowej). Efektem takiego działania będzie sprawdzenie dostępności oferty i wyliczenie kwoty pożyczki. Konsekwencją tego przetwarzania będzie udzielenie pożyczki w określonej kwocie bądź odmowa udzielenia pożyczki.

Decyzja podejmowana będzie na podstawie danych zebranych podczas wnioskowania o pożyczkę, dotychczasowej historii spłaty (jeśli dotyczy) oraz danych pozyskanych z zewnętrznych źródeł (za Pani/Pana zgodą, np. biura informacji gospodarczej, BIK). Dane mogą być też weryfikowane w zewnętrznych bazach (np. System Dokumenty Zastrzeżone). Na podstawie tych danych Administrator dokona analizy możliwości spłaty przez Panią/Pana zobowiązań z tytułu umowy pożyczki. Administrator może prosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów potwierdzających deklarowane informacje.

Sposób i kryteria zautomatyzowanego podejmowania decyzji są regularnie weryfikowane przez Administratora, żeby zapewnić sprawiedliwie, skuteczne i bezstronne podejmowanie decyzji.

Informujemy, że w przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji ma Pani/Pan prawo do jej zakwestionowania i wyrażenia swojego stanowiska. Administrator zapewnia interwencję pracownika, który sprawdzi dane i podejmie decyzję. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem na dane wskazane powyżej.
Informacja o plikach cookies
Podczas wizyt na naszej stronie, na Państwa komputerze zapisywane są fragmenty kodu, które są plikami tekstowymi, zwane Cookies. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. W przypadku wyłączenia funkcji Cookies, niektóre elementy naszej witryny internetowej mogą być niedostępne.

Strona używa Google Analytics oraz innych narzędzi analitycznych, które pomogą w zbadaniu, jak użytkownicy korzystają z tej witryny. Narzędzia te wykorzystują Cookies w celu zbierania standardowych informacji o logowaniu oraz zachowaniach użytkowników. Informacje, które Cookies generują o Państwa aktywności na stronie (włącznie z adresem IP) są przesyłane do Google. Informacje te są następnie wykorzystywane do oceny sposobu korzystania ze strony przez użytkownika oraz do opracowania raportów statystycznych dotyczących aktywności na stronie. IPF Polska nigdy nie użyje wspomnianych wyżej narzędzi analitycznych (nie pozwoli na to również osobom trzecim) w celu śledzenia lub zbierania danych osobowych osób odwiedzających witrynę.

Nie będziemy łączyć danych zebranych na tej stronie z żadnymi danymi osobowymi z innych źródeł, o ile wspomniane wyżej informacje nie zostaną jawnie zamieszczone przez ich właściciela lub ich właściciel nie wyrazi na to zgody.

Mogą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, aby dostawać powiadomienia o o otrzymywaniu Cookies lub żeby przeglądarka blokowała wysyłanie Cookies. Dla przykładu w przeglądarce internetowej o nazwie Internet Explorer celem odmowy zapisywania plików Cookies należy wybrać opcję "Narzędzia"/"Opcje internetowe"/"Prywatność"/"Zaawansowane"/"Zablokuj pliki Cookie". Posługując się tą samą przeglądarką internetową można również skasować pliki Cookies znajdujące się na komputerze poprzez opcję "Narzędzia"/"Opcje internetowe"/"Ogólne"/"Usuń pliki Cookie".

Cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w urządzeniu służącym do przeglądania stron internetowych, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność oraz nie powodują zmian konfiguracyjnych w Państwa urządzeniu służącym do przeglądania stron internetowych i oprogramowaniu na nim zainstalowanym.
Czat
Czat to usługa, umożliwiająca interakcję użytkowników w czasie rzeczywistym za pośrednictwem strony internetowej www.hapipożyczki.pl (usługodawca) podczas której konsultant oferuje produkty kredytowe oraz pomaga w prawidłowym złożeniu aplikacji przez Klienta i udziela wyjaśnień dotyczących warunków umowy pożyczki. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem strony www.hapipożyczki.pl na której możliwe jest otwieranie okna rozmowy.

Usługodawca podczas usługi czatu zbiera następujące dane użytkownika (klienta): imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, które użytkownik wprowadza w oknie czatu. Podczas wykonywania usługi, na Państwa komputerze zapisywane są fragmenty kodu, które są plikami tekstowymi, zwane Cookies (patrz powyżej).

IPF Polska spółka z o.o. przetwarza wszystkie dane osobowe zebrane o użytkowniku podczas wykonywania usługi czatu wyłącznie w celach serwisowych. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.
Chętnie pomożemy Tobie w otrzymaniu pożyczki i odpowiemy na pytania
Pracujemy
Poniedziałek - Piątek:
od 08:00 do 18:00
Zadzwoń
Obsługa klienta
Sprzedaż
Informacje dotyczące Pożyczkodawcy:
Pożyczkodawcą jest IPF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskie 136, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333174, NIP 7010191956, REGON 141948913, o kapitale zakładowym w wysokości 20.550.000,00 zł, który został opłacony w całości (dalej jako IPF Polska Sp. z o.o. lub hapipożyczki). IPF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie prowadzi działalność w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim oraz jako członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (wcześniej Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce) stosuje Zasady Dobrych Praktyk i przeszła pozytywnie Audyt Etyczny.
Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej konsumenta. Ostateczne warunki oferty pożyczki uzależnione są od poziomu i stopnia wiarygodności kredytowej konsumenta.
Produkt „Pożyczka Długoterminowa”
Oferta produktowa „Pożyczka Długoterminowa” obowiązuje od dnia 1 lipca 2021r i dotyczy pożyczki oferowanej wyłącznie przez Internet (online). Z oferty produktowej „Pożyczka Długoterminowa” mogą skorzystać wyłącznie nowi klienci (konsumenci nieposiadający aktywnej umowy pożyczki w IPF Polska Sp. z o.o. w dniu złożenia wniosku), którzy otrzymają pozytywną ocenę badania zdolności kredytowej, spełnią wymagania oceny kredytowej oraz wiarygodności finansowej i płatniczej obowiązujące w hapipożyczki. Oferta produktowa „Pożyczka Długoterminowa” dostępna jest z okresem kredytowania od 12 do 36 miesięcy, w kwotach od 2 000 zł do 15 000 zł. Poziom pozaodsetkowych kosztów oferty produktowej „Pożyczka Długoterminowa” wynosi 0,42% miesięcznie.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,80%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 15.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 17.268,00 zł, oprocentowanie stałe 0,00%, całkowity koszt kredytu 2.268,00 zł (w tym: prowizja 1.701,00 zł, odsetki 0,00 zł, opłata za hapiserwis 567,00 zł), 36 miesięcznych rat: 35 pierwszych miesięcznych równych rat w wysokości po 479,67 zł., ostatnia 36 miesięczna rata w wysokości 479,55 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie Pożyczki Długoterminowej.


Produkt "Pożyczka ratalna"
Oferta produktowa „Pożyczka ratalna” obowiązuje od dnia 01 lipca 2021 r. Z oferty produktowej „Pożyczka ratalna” mogą skorzystać klienci, którzy otrzymają pozytywną ocenę badania zdolności kredytowej, spełnią wymagania oceny kredytowej oraz wiarygodności finansowej i płatniczej obowiązujące w hapipożyczki. Oferta produktowa „Pożyczka ratalna” dostępna jest z okresem kredytowania wynoszącym od 6 do 36 miesięcy, w kwotach od 800,00 zł do 15.000 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 118,81 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 3.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 5.273,40 zł, oprocentowanie stałe 7,20 %, całkowity koszt kredytu 2.273,40 zł (w tym: prowizja 1.571,40 zł, odsetki 178,20 zł, opłata hapiserwis 523,80 zł), 18 miesięcznych rat: 17 pierwsze miesięczne równe raty w wysokości po 292,97 zł, ostatnia 18 miesięczna rata w wysokości 292,91 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie Pożyczki ratalnej.Dane osobowe:
Administratorem danych osobowych pożyczkobiorców jest IPF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa. Wszelkie informację dotyczące przetwarzania danych osobowych, w szczególności dotyczące praw osób, których dane są przetwarzane zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej, którą klient otrzymuje przy zawarciu Umowy Pożyczki oraz która dostępna jest na stronie internetowej Administratora www.hapipozyczki.pl/polityka-prywatnosci. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: bok@hapipozyczki.pl, telefonicznie pod numerem 22 395 85 87 (koszt połączenia według taryfy operatora) lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Aleksandrę Banach, z którym można się skontaktować poprzez email: privacy_pl@ipfdigital.com lub pisemnie na adres IPF Polska Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa (z adnotacją „IOD”).
Rozstrzyganie sporów:
Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a IPF Polska Sp. z o.o., jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Dodatkowe informacje:
Zgodnie z wymogami firmy Google Inc. informujemy, że minimalny okres na jaki udzielane są oferty produktowe hapipożyczki wynosi 6 miesiące a maksymalny 36 miesiące. Maksymalne RRSO (Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania) hapipożyczki wynosi 219,36%. Infolinia: 22 395 85 87 (opłata za połączenie według taryfy operatora). Adres email: bok@hapipozyczki.pl Wszelkie prawa do zawartości strony Internetowej zastrzeżone dla IPF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskie 136, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333174, NIP 7010191956, REGON 141948913, o kapitale zakładowym w wysokości 20.550.000,00 zł, który został opłacony w całości.