HapiPożyczki na raty
Regulamin
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
IPF Polska sp. z o.o.
§ 1
Regulamin określa zasady świadczenia przez IPF Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Inflanckiej 4A, 00-189 Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru dla przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333174, zarejestrowaną jako podatnik pod numerem NIP 701-01-91-956, o kapitale zakładowym w wysokości 20.550.000,00 zł, usług drogą elektroniczną udostępnianych w ramach Portalu internetowego IPF Polska sp. z o.o. pod adresem internetowym www.hapipozyczki.pl
§ 2
Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: IPF Polska – IPF Polska sp. z o.o., Regulamin - niniejszy „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu internetowego IPF Polska”, Portal - Portal internetowy IPF Polska, będący systemem stron www umieszczonych na serwerze internetowym IPF Polska pod adresem internetowym www.hapipozyczki.pl stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, system teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, Użytkownik – podmiot korzystający z Portalu, Usługi – usługi świadczone przez IPF Polska drogą elektroniczną, o których mowa w 3 ust. 1 Regulaminu, Wniosek pożyczkowy – bezpieczny formularz online składający się z pól: imię, nazwisko, obywatelstwo, płeć, data urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu, PESEL, adres email, wysokość wnioskowanej pożyczki, typ pożyczki, rodzaj spłat, informacje o posiadanym majątku, nr i seria dokumentu tożsamości, informacje o zatrudnieniu, informacje o zadłużeniu, wykształcenie będący zgłoszeniem Użytkownika wysłanym do IPF Polska rozumianym jako: chęć uzyskania oferty pożyczkowej oraz przygotowanie do zawarcia umowy pożyczki, E-mail zwrotny – email wysłany przez IPF Polska na adres Użytkownika podany we Wniosku pożyczkowym, Pliki „Cookie” - niewielkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu Użytkownika służącym do przeglądania stron internetowych, które pozwalają dostosowywać Usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Usług. Konto Klienta – indywidualne dla każdego Użytkownika konto internetowe w Portalu założone z chwilą prawidłowego wypełnienia danych wymaganych przy rejestracyjnych. Zalogowanie na Koncie Klienta umożliwia dokonywanie zleceń Usług złożonych przez Użytkownika za pośrednictwem Portalu/Konta Klienta. W zakresie dokonywania zleceń Usług wskazanych w § 3 ust. 1 pkt f) – j) wymagane jest przez Użytkownika założenie Konta Klienta. W pozostałym zakresie Usług Użytkownik nie jest zobowiązany do tworzenia Konta Klienta.
§ 3
Na podstawie Regulaminu IPF Polska w ramach Portalu świadczy Użytkownikowi usługi drogą elektroniczną, w szczególności udostępnia: a) informacje związane z ofertą i działalnością IPF Polska, b) adres e-mail – usługa umożliwiającą przekazywanie przez Użytkownika do IPF Polska zapytań związanych z ofertą IPF Polska, c) E-mail zwrotny – usługa umożliwiająca IPF Polska potwierdzenie danych, d) Wniosek pożyczkowy – usługa IPF Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Inflanckiej 4A, 00-189 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333174, zarejestrowana jako podatnik pod numerem NIP 701-01-91-956, o kapitale zakładowym w wysokości 20.550.000,00 zł, który został wpłacony w całości. umożliwiającą Użytkownikowi uzyskanie oferty pożyczkowej oraz przygotowanie do zawarcia umowy pożyczki, e) założenie Konta Klienta z jednoczesnym złożeniem Wniosku o pożyczkę, f) Wprowadzenie oraz aktualizacja danych osobowych, g) Wysyłanie wiadomości lub zapytań do IPF Polska, h) Podgląd aktualnego stanu zadłużenia Użytkownika, i) Podgląd listy pożyczek udzielonych Użytkownikowi oraz ich statusu. IPF Polska świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem. Użytkownik korzystający z Portalu musi zaakceptować Regulamin i zobowiązać się do przestrzegania zasad w nim zawartych. Uruchomienie korzystania z Usługi jest równoznaczne z pełną akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Każdy Użytkownik, od chwili podjęcia czynności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Usług. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika stron Portalu, w ramach których udostępniana jest Usługa. Uruchomienie korzystania z Usługi jest równoznaczne z: (i) zapoznaniem się przez Użytkownika z zasadami wykorzystywania przez IPF Polska plików Cookie, celem ich przechowywania i zasadami wykorzystywania informacji za pomocą plików Cookie, które zostały określone w załączniku do Regulaminu; (ii) ze zgodą na wykorzystywanie przez IPF Polska plików Cookie. Zalogowanie do Konta Klienta wymaga pozytywnej weryfikacji tożsamości Użytkownika na podstawie wprowadzonego loginu i hasła. Świadczenie Usług odbywa się z wykorzystaniem protokołu https:// Połączenie z Kontem Klienta jest szyfrowane.
§ 4
Do korzystania z Usług konieczne jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji: urządzenie podłączone do sieci Internet, korzystające z powszechnie dostępnych przeglądarek internetowych.
§ 5
Treści zawarte na stronach Portalu, z zastrzeżeniem wyjątków na tych stronach wyraźnie wskazanych, służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, oferty usług IPF Polska, z zastrzeżeniem oferty pożyczkowej otrzymanej w ramach usługi Wniosek pożyczkowy. IPF Polska na bieżąco i z zachowaniem należytej staranności aktualizuje informacje zawarte w Portalu. IPF Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Portalu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika. IPF Polska nie udziela gwarancji lub wyobrażenia zadowolenia z jakości, lub nadawania się do określonego celu, zarówno wyraźnie sformułowanego, jak i domniemanego, ani też żadnej gwarancji lub wyobrażenia, że informacje i materiały zawarte na Portalu są wolne od błędów i pomyłek. Nic na Portalu nie stanowi porad odnośnie inwestowania i nie powinno być uważane za zalecanie kupna, sprzedaży lub utrzymywania jakichkolwiek zabezpieczeń w IPF Polska, ani też kupna jakiegokolwiek produktu finansowego, ani nie stanowi oferty sprzedaży czy też zachęcania do kupna takich zabezpieczeń. Zachowanie w przeszłości nie musi koniecznie stanowić wskazówek na przyszłość. Do granic dozwolonych przez prawo mające zastosowanie, IPF Polska nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek straty (bezpośrednie, pośrednie i będące konsekwencją), wynikające z dostępu i użytkowania Portalu, oraz zawartych w nim informacji i materiałów. Linki zawarte na Portalu prowadzą do witryn sieciowych, które są poza kontrolą IPF Polska, w związku z czym IPF Polska nie ponosi odpowiedzialności za zawartość każdej z tych witryn, ani za linki zawarte na tych witrynach. Linki pokazane na Portalu zostały wstawione wyłącznie dla wygody Użytkownika i wstawienie jakiegokolwiek linku nie implikuje uznania odpowiedzialności IPF Polska, i IPF Polska nie bierze na siebie odpowiedzialności w związku z zawartością jakiejkolwiek linkowanej strony. Przechodzenie na jakiekolwiek linkowane strony odbywa się wyłącznie na własne ryzyko Użytkownika.
§ 6
Wszystkie prawa, łącznie z prawami autorskimi, dotyczącymi zawartości Portalu, są własnością i podlegają kontroli IPF Polska w tym zakresie. Użytkownik może ściągnąć jedną kopię każdego materiału, IPF Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Inflanckiej 4A, 00-189 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333174, zarejestrowana jako podatnik pod numerem NIP 701-01-91-956, o kapitale zakładowym w wysokości 20.550.000,00 zł, który został wpłacony w całości. pokazanego na IPF Polska, wyłącznie dla osobistego lub wewnętrznego użytku, niemającego charakteru komercyjnego. Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, ściągać, publikować powtórnie, nadawać, przekazywać, wyświetlać, modyfikować i powtórnie używać materiałów z tej witryny internetowej dla jakichkolwiek innych celów. Znaki handlowe, loga, nazwy i wizerunki wyświetlone na Portalu są zastrzeżonymi lub niezastrzeżonymi znakami handlowymi IPF Polska i innych firm. Nic na Portalu nie powinno być traktowane jako przyznanie przez implikację, prawo słuszności lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do użytkowania jakiejkolwiek nazwy handlowej, wyświetlonej na tej stronie bez uprzedniego pisemnego zezwolenia IPF Polska, lub trzeciej strony, która jest właścicielem odnośnego znaku handlowego. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W razie otrzymania przez IPF Polska wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, IPF Polska może uniemożliwić dostęp do tych danych. IPF Polska nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych IPF Polska zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, IPF Polska ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. IPF Polska nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu udostępnienia przez Użytkownika osobom niepowołanym Loginu lub Hasła.
§ 7
IPF Polska jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. pozyskanych od Użytkowników w celu realizacji Usług, w tym danych dotyczących urządzenia, z którego korzysta Użytkownik w celu realizacji Usług. Dane przetwarzane są w celach związanych z przygotowaniem do zawarcia umowy pożyczki, w tym w celu oceny wiarygodności płatniczej i badania zdolności kredytowej, w celu zarządzania ryzykiem operacyjnym IPF Polska, marketingu produktów i usług administratora danych oraz podmiotów trzecich (za zgodą), w celach analitycznych, archiwalnych i dowodowych. Odbiorcami danych mogą być biura informacji gospodarczej oraz podmioty z grupy International Personal Finance, z siedzibą No. 3 Leeds City Office Park, Meadow Lane Leeds, West Yorkshire, LS11 5BD, Wielka Brytania (za zgodą). Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i prawo do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez IPF Polska Usług wyraża zgodę na przesyłanie przez IPF Polska, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub sms, skierowanej do Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Użytkownik może korzystać z Usług anonimowo, chyba, że właściwość Usługi wymaga podania danych osobowych lub obowiązek podania danych osobowych wynika ze sposobu korzystania z Usługi. Jednak w przypadku niedozwolonego skorzystania z Usługi, to jest skorzystania w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, IPF Polska ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. IPF Polska powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu. W przypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Portalu przez Użytkownika w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub IPF Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Inflanckiej 4A, 00-189 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333174, zarejestrowana jako podatnik pod numerem NIP 701-01-91-956, o kapitale zakładowym w wysokości 20.550.000,00 zł, który został wpłacony w całości. nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
§ 8

Wszelkie reklamacje oraz zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych należy składać:

a) w formie pisemnej: osobiście w siedzibie Pożyczkodawcy IPF Polska Sp. z o.o., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa;

b) za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie ww.hapipozyczki.pl;

c) na adres email: bok@hapipozyczki.pl;

d) telefonicznie pod numerem 22 263 09 55 (koszt połączenia według taryfy operatora); lub

e) osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w siedzibie Pożyczkodawcy.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji Klienta, a także wskazywać wraz ze szczegółowym opisem zastrzeżenia Klienta dotyczące usług świadczonych przez Pożyczkodawcę oraz oczekiwania dotyczące sposobu rozstrzygnięcia reklamacji. W przypadku składania reklamacji w formie pisemnej reklamacja powinna zawierać również podpis Klienta, a w przypadku składania reklamacji do protokołu Klient powinien podpisać protokół. Pożyczkodawca udziela Klientowi odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację będzie udzielona w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji poprzez jej wysłanie pocztą na adres Klienta.

Odpowiedź na reklamację może zostać dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie powyższych 30 dni Pożyczkodawca wyjaśni Klientowi przyczynę opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy jednak niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu udzielenia odpowiedzi na reklamację wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W przypadku niedotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji uważa się ją za rozpatrzoną zgodnie z wnioskiem Klienta. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Pożyczkodawcy. Klient może również zwrócić się do Rzecznika Finansowego w trybie i na warunkach określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1348) z wnioskiem o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między Klientem a Pożyczkodawcą.

§ 9
IPF Polska zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Portalu.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio „Politykę Prywatności” dostępną na Portalu.
§ 11
Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 listopada 2014. Załącznik do Regulaminu – pliki Cookie Podczas wizyt na stronach Portalu, na Państwa urządzeniu służącym do przeglądania stron internetowych zapisywane są fragmenty kodu zwane Cookies. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszym Portalu oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. W przypadku wyłączenia funkcji Cookies, niektóre elementy naszej witryny internetowej mogą być niedostępne. Portal używa Google Analytics oraz innych narzędzi analitycznych, które pomogą w zbadaniu, jak użytkownicy korzystają z tej witryny. Narzędzia te wykorzystują Cookies w celu zbierania standardowych informacji o logowaniu oraz zachowaniach użytkowników. Informacje, które Cookies generują o Państwa aktywności na stronie (włącznie z adresem IP) są przesyłane do Google. Informacje te są następnie wykorzystywane do oceny sposobu korzystania ze strony przez Użytkownika oraz do opracowania raportów statystycznych dotyczących aktywności na stronie. IPF Polska nigdy nie użyje wspomnianych wyżej narzędzi analitycznych (nie pozwoli na to również osobom trzecim) w celu śledzenia lub zbierania danych osobowych osób odwiedzających witrynę. Nie będziemy łączyć danych zebranych na tej stronie z żadnymi danymi osobowymi z innych źródeł, o ile wspomniane wyżej informacje nie zostaną jawnie zamieszczone przez ich właściciela lub ich właściciel nie wyrazi na to zgody. Mogą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, aby dostawać powiadomienia o otrzymywaniu Cookies lub żeby przeglądarka blokowała wysyłanie Cookies. Dla przykładu w przeglądarce internetowej o nazwie Internet Explorer celem odmowy zapisywania plików Cookies należy wybrać opcję "Narzędzia" / "Opcje internetowe" / "Prywatność" / "Zaawansowane" / "Zablokuj pliki cookie". Posługując się tą samą przeglądarką internetową można również skasować pliki Cookies znajdujące się na komputerze poprzez opcję "Narzędzia"/"Opcje internetowe" / "Ogólne" / "Usuń pliki cookie". Cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w urządzeniu służącym do przeglądania stron internetowych, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność oraz nie powodują zmian konfiguracyjnych w Państwa urządzeniu służącym do przeglądania stron internetowych i oprogramowaniu na nim zainstalowanym.
Chętnie pomożemy Tobie w otrzymaniu pożyczki i odpowiemy na pytania
Pracujemy
Poniedziałek - Piątek:
od 08:00 do 16:00
Zadzwoń
Obsługa klienta
IPF Polska Sp. z o. o.
Inflancka 4A
00-189 Warszawa
Pożyczka Długoterminowa
Informacje dotyczące Pożyczkodawcy:
Pożyczkodawcą jest IPF Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A, 00-189 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000333174 NIP: 7010191956, REGON: 141948913, o kapitale zakładowym 20.550.000,00 zł. IPF Polska sp. z o.o. prowadzi działalność w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej konsumenta. Ostateczne warunki oferty pożyczki uzależnione są od poziomu i stopnia wiarygodności kredytowej konsumenta.
Dane osobowe:
Administratorem danych osobowych jest IPF Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A, 00-189 Warszawa (KRS: 0000333174). Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez niego danych osobowych, w szczególności dotyczące praw, osób których dane dotyczą w związku z przedmiotowym przetwarzaniem, zamieszczone zostały w Polityce Prywatności, która dostępna jest na stronie internetowej Administratora www.hapipozyczki.pl/polityka-prywatnosci.
Z Administratorem można skontaktować się poprzez: adres e-mail - bok@hapipozyczki.pl; telefonicznie pod numerem - 22 263 09 55 (koszt połączenia według taryfy operatora); lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Aleksandrę Banach, z którym można skontaktować się poprzez: (1) adres e-mail - privacy@ipfpolska.pl lub privacy_pl@ipfdigital.com; bądź (2) pisemnie na adres siedziby Administratora (z adnotacją „IOD”)."
Rozstrzyganie sporów:
Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a IPF Polska sp. z o.o., jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Dodatkowe informacje:
Zgodnie z wymogami firmy Google Inc. informujemy, że minimalny okres na jaki udzielane są oferty produktowe hapipożyczki wynosi 6 miesiące a maksymalny 36 miesiące. Maksymalne RRSO (Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania) hapipożyczki wynosi 219,36%. Infolinia: 22 263 09 55 (opłata za połączenie według taryfy operatora). Adres email: bok@hapipozyczki.pl Wszelkie prawa do zawartości strony Internetowej zastrzeżone dla IPF Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflanckiej 4A, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333174, NIP 7010191956, REGON 141948913, o kapitale zakładowym w wysokości 20.550.000,00 zł.